Algemene Voorwaarden www.goedkopeolijfbomen.be

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  3. Consument (ook koper genoemd): de natuurlijke of rechtspersoon die bij FILIP BOURGONJON GCV producten, goederen en/of diensten aankoopt via de winkel, de webshop of via andere kanalen, en/of de opdracht geeft deze producten al dan niet te leveren;

  4. Dag: kalenderdag;

  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  9. Ondernemer (= de verkoper): de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  11. Producten: Alle goederen en diensten die Filip Bourgonjon GCV aanbiedt en verkoopt in de winkel, webshop of via andere kanalen;

  12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

  13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Naam ondernemer: FILIP BOURGONJON GCV

  Vestigingsadres: EIKENLAAN 11, 9070 DESTELBERGEN, België

  Telefoonnummer: 0473/91.05.07

  E-mailadres: info@goedkopeolijfbomen.be

  Website en webshop: www.goedkopeolijfbomen.be

  BTW-identificatienummer: BE 0464.855.771

  Winkeladres: VINCENT DE GANCK, HUNDELGEMSESTEENWEG 296-298, 9820 MERELBEKE

  Telefoonnummer: 0468/17.74.64

  Openingsuren: 

  • Verkoopdagen worden steeds aangekondigd op de website; 
  • Webshop is 365/24/7 beschikbaar; 
  • Steeds vrijblijvend welkom na afspraak

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke in de winkel, via de webshop of op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument;
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de thuispagina van www.goedkopeolijfbomen.be;
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de thuispagina van www.goedkopeolijfbomen.be;
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
  5. De verkoper behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De versie die op de homepagina van de website www.goedkopeolijfbomen.be staat is de versie die zonder uitzondering op dat moment geldig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afbeeldingen van levende producten zoals bomen, planten, handgemaakte of artisanale producten etc. zijn louter indicatief en niet bindend. Alle aangeboden goederen - behalve artikelen op bestelling - kunnen steeds eerst in onze winkel bezichtigd worden alvorens tot aankoop over te gaan;
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De aangeboden artikelen zijn bestemd voor decoratie en niet voor consumptie;
  4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaald product niet meer leverbaar of (tijdelijk) niet meer voorradig is, wordt in overleg met de koper naar een geschikt alternatief gezocht. Indien er geen gepast alternatief waar de koper zich kan in vinden wordt gevonden, kan de koper op dat moment de overeenkomst ontbinden en zal de verkoper eventueel betaalde voorschotten aan de koper terugbetalen. De verkoper kan nooit verplicht worden tot het betalen van enige schadevergoeding als het product niet (meer) leverbaar zou zijn;
  5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • a. de prijs inclusief belastingen;
  • b. de eventuele kosten van aflevering;
  • c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
  4. Elke plaatsing van een bestelling in de winkel, de webshop of andere verkoopkanalen houdt een betalingsverplichting in. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

     6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 - De prijs

  1. Alle opgegeven prijzen van producten of diensten zijn inclusief BTW, tenzij anders schriftelijk vermeld. De prijs is van toepassing binnen de bepaalde geldigheidsduur of tot einde voorraad;
  2. De vermelde prijzen gelden - tenzij specifiek anders vermeld - bij afhaling van uw bestelling op ons winkeladres. Het transport naar uw (thuis)adres kan eventueel ook bij Filip Bourgonjon GCV besteld worden en hiervoor zal de prijs supplementair en apart vermeld worden.
  3. Binnen een bepaalde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen waarop de verkoper geen vat heeft (bvb. BTW-tarieven,...)

  Artikel 7 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Alle uitvoeringen in onderaanneming maakt dat de onderaannemers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn voor de uitgevoerde werken. Enkel de onderaannemer kan hierover aangesproken worden;
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De levering op een ander adres kan mits bespreking van een eventuele meerprijs;
  3. De leveringsopdracht wordt door onszelf uitgevoerd of geregeld tussen de ondernemer en een derde partij die daarvoor wettelijk vergund en professioneel uitgerust is. Indien mogelijk zal de consument via Track&Trace de bestelling kunnen volgen, anders zal er - ten laatste daags voordien - schriftelijk een indicatie van de dag en het tijdstip van de levering overgemaakt worden. Alle leveringen van goederen vallen onder het principe van een "drempellevering" (tot aan de voordeur op de begane grond of open terrein en mits de toegankelijkheid van een transpalet) zonder uitpakken en/of andere diensten. Vrachtwagens mogen - zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen koper en transporteur en/of ondernemer - het openbaar terrein niet verlaten en de bestuurders behouden zich bij het vermoeden op eventuele mogelijke beschadiging van de ondergrond, het recht tot het beslissen niet op het privéterrein te rijden. Indien de koper uitdrukkelijk de opdracht geeft om met vrachtwagens op het privédomein te begeven, valt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot zichtbare en onzichtbare beschadigingen ten laste van de opdrachtgever;
  4. Opgegeven tijdsindicaties zijn niet-bindend wegens afhankelijkheid van o.a. verkeer, logistiek en overmacht. De verkoper en/of transportfirma kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en/of verplicht worden tot het betalen van enige schadevergoeding indien bepaalde leveringstermijnen en/of -uren overschreden worden;
  5. Indien bij het uitvoeren van een leveringsopdracht de klant (of gemachtigde) niet aanwezig is en bijgevolg het ontvangstbewijs niet kan ondertekend worden, zullen de goederen pas een tweede keer aangeboden worden na een tweede betaling van de transportkosten;
  6. Het risico van beschadiging en/of vergissing van producten bij eventuele leveringen berust - tenzij anders overeengekomen - bij de verkoper tot op het moment van bezorging aan de koper. Vanaf het moment dat de klant de producten in ontvangst neemt en aanvaardt, erkent hij dat hij de geleverde goederen in goede staat ontvangen heeft;
  7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding;
  8. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen;
  9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 8 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij afhaling van de bestelling. In geval van een levering dient de totale som betaald te zijn voor de levering. Bij laattijdige betaling kan de levering ook vertraging oplopen en kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden;
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;
  3. De goederen blijven eigendom van Filip Bourgonjon GCV tot de volledige betaling ervan. Alle facturen zijn netto contant zonder korting betaalbaar in onze winkel;
  4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
  5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

  Artikel 9 - Herroepingsrecht

  Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren
  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd;
  2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

  Artikel 10 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Voor planten in pot en met kluit geldt dat de planten zo snel mogelijk in onbeschadigde conditie retour dienen te komen naar een door FILIP BOURGONJON GCV op te geven adres. Zo nodig dienen de planten tussendoor uitgeladen en van water voorzien te worden. Wanneer planten beschadigd of verwaarloosd retour komen, kan het aankoopbedrag niet vergoed worden;
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1;
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 11- Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer;
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument;
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product: met name de verpakkingskosten, transportkosten, verzekeringskosten, etc.;
  6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 12 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, met uitzondering van eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening werden gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt;
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument;
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

  5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  6. Indien de koper een bestelling plaatst via de webshop maar dit in de winkel komt ophalen vervalt het herroepingsrecht om dat de koper dan de mogelijkheid heeft om het bestelde product grondig te inspecteren en te beslissen of hij het product al dan niet meeneemt;

  7. Expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht zijn levende organismen, waaronder met name, maar niet uitsluitend: planten en bomen. 

  8. Alle afhalingen in onze winkel zijn uitgesloten van het herroepingsrecht;

Artikel 14 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;
 4. Levende producten en planten zijn uitgesloten van enige garantie;
 5. De garantie van de ondernemer beperkt zich tot de waarborgen van de toeleverancier, kweker of producent;
 6. Alle planten zijn afkomstig via rechtstreekse import bij beroepsbekwame vergunde telers en zijn in het bezit van een Europees Plantenpaspoort.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Deze melding gebeurt bij voorkeur per e-mail gestaafd met meerdere duidelijke foto's;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de ondernemer dit de consument zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De ondernemer kan in geval van overmacht - na overleg met de consument - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Indien in geval van opschorting meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de consument bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:

 • a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;
 • b. belemmerende maatregelen van overheidswege;
 • c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat;
 • d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen;
 • e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen:
 • in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken;
 • extreme weersomstandigheden (te hoge dan wel te lage temperaturen) welke het product blijvend zullen schaden.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer, de eventuele derde partij en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Wettelijke vermeldingen op www.goedkopeolijfbomen.be

 1. Ondernemingsgegevens
 2. Verkoopsvoorwaarden
 3. Verzorgingstips
 4. Klachtenregeling
 5. Modelbrief herroepingsrecht
 6. Contactgegevens

  Download hier het invulformulier voor herroeping: